Informācijas aizsardzība .

Visos laikos un vienmēr mēs augsti vērtējām informācijas aizsardzību, tās drošumu. Mūsdienu globalizācijas apstākļos komercinformācijas aizsardzībai tiek piešķirta aizvien lielāka nozīme, jo tieši uz tās balstās vairums mūsdienu veiksmīgākie uzņēmēji. No informācijas esamības, vai trūkuma atkarīga uzņēmuma attīstība un ekonomiskā atdeve. No informācijas nonākšanas nepiederošo personu rīcībā var izcelties sareģījumi, kas spēj būtiski iedragāt uzņēmuma pozīcijas tirgū. Arī mūsu pašu pieredze vairākkārt apliecināja iepriekšminētos vārdus, tāpēc balstoties uz labākajām biznesa tradīcijām SIA KITEX nodrošina:

  • Klienta informācijas aizsardzību un konfidencialitāti;
  • Klienta intereses - darījumu daudzuma un to vērtības konfidencialitāti;
  • Informācijas par veiktajiem pārvadājumiem glabāšanu trešām personām nepieejamā veidā;
  • Ikviena atsauce uz Klienta veiktajiem pasūtījumiem un/vai darījumiem mārketinga, reklāmas, vai kādam citam šeit neminētam nolūkam - tiek rakstiski saskaņota ar Klientu.

Informācijas glabāšanas laiks - neierobežots;

 Saistību atruna .

Atsevišķos ar pastāvošo likumdošanu noteiktajos gadījumos SIA KITEX pēc valsts tiesībsargājošo institūciju pieprasījuma būs spiesta sniegt informāciju. Šādi gadījumi netiks uzskatīti par iepriekšminētās konfidencialitātes saistību pārkāpumu.